Основаване

ПРОЕКТ ПАРТНЕРС е регистрирано в гр. София през 2005г, като дружество с ограничена отговорност за извършване на качествени консултантски услуги в областта на проектирането, ръководството и изпълнението на инженерни обекти в строителството.

Целта е да се отговори на необходимостта от изпълнение на широки по обхват и разнообразни по съдържание консултантски услуги в областта на инвестиционното проектиране и строителството.

Развитие

През 2006г. ПРОЕКТ ПАРТНЕРС бе вписано в Регистъра на лицата, извършващи дейността "консултант" съгл. чл.167, ал.2 от ЗУТ и получи лиценз № ЛК-000495/28.02.2006г. от Министъра на РРБ за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор за строежите по отделните категории на чл.137, ал.1 от Закона за Устройство на Територията Проектирането е съпътстваща дейност на фирмата. В екипа ни участват проектанти с доказани качества.

Екип

Персоналът на дружеството притежава нужния ценз и техническа правоспособност в областта на проектирането и строителството в следните специалности:

 • Архитектура
 • Конструкции
 • Газоснабдяване
 • Технология и химия
 • Електроинженерство
 • ВиК, ОВКИ инженерство
 • Геология и хидрогеология
 • Транспортно строителство
 • Хидромелиоративно строителство
 • Съобщителна и осигурителна техника
 • Геодезия, фотограметрия и картография
 • Санитарно-хигиенни и здравословни изисквания
 • Противопожарна техника и аварийна безопасност

Лицензи

Лиценз №ЛК-000495/28.02.2006г. от Министъра на РРБ
Лиценз №ЛК-000495/28.02.2006г. от РРБ
Списък с правоспособни физически лица
Списък с правоспособни физически лица

Проект Партнерс сключи договор с АНМСП

Удостоверение за ISO 9001:2008
Удостоверение за ISO 9001:2008

Удостоверение за сертификация на СУК с ISO 9001:2008