Консултантска услуга по смисъла на ЗУТ

Предмет на дейност

Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и строителен надзор за строежите по отделните категории на чл.137, ал.1 от закона за устройство на територията (ЗУТ).

Обхватът на услугите, които извършваме, е съгласно част трета, глава девета от зут и включва етапа на проектиране и одобряване на инвестиционния проект и целия период на строителството.

Обхват на услугата

Подготовка за откриване на строителната площадка, определяне на строителна линия и ниво

Упражняване на непрекъснат строителен надзор по изпълнението на строежа относно спазването на изискванията към строежите, съгласно чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ

Изготвяне на актове по наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до завършване и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежа

Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и съдействие пред специализираните държавни контролни органи и заинтересованите експлоатационни дружества (НЕК, ВиК и др.) за издаване на разрешение за строеж

Съставяне на технически паспорт след завършване на строежа, съгласно чл. 176 а от ЗУТ

Съставяне на констативен акт удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 и условията на сключения договор и съдействие към заинтересованите инстанции за провеждане на приемателна комисия и издаване на разрешение за ползване