Инвестицонно проектиране

Предмет на дейност

Управление, координация и комплексен контрол по време на целия процес на проектирането, по всички части и на всички фази до одобряване на проектната документация и издаване на разрешение за строеж.

Обхват на услугата

Изготвяне на договор за проектиране

Изготвяне на график за проектиране, съгласуване и одобряване на проектната документация и провеждане на контрол по неговото изпълнение

Постоянен контрол на проектирането и своевременно оказване на помощ за решаване на проблемите, възникнали в процеса на проектирането

Оказване на помощ и специализирани консултации за оптимизиране на проектните решения с оглед снижаване на себестойността и съкращаване сроковете на строителството

Съгласуване на проектите между отделните специалности с цел свеждане до минимум на проблемите, които могат да възникнат по време на строителството, свързани с координацията и технологичната последователност на всички строително-монтажни работи

Помощ и специализирани консултации по пълнотата на проектите и окомплектоване на проектната документация с цел безпроблемното й одобряване от оторизираните държавни и/или общински органи и експертните съвети на инфраструктурните експлоатационни дружества