Инвеститорски контрол по време на изпълнение на строежите

Предмет на дейност

Избор на всички необходими за реализиране на обекта изпълнители, подизпълнители и доставчици и координиране/контролиране дейностите на всички участници в инвестиционния процес.

Обхват на услугата

Подготвяне на набор от технически изисквания за извършването на всички, заложени по проектната документация СМР, въз основа на действащото в р.българия законодателство, в съответствие с директивите за качество на ес, на база съвременния опит при изграждането на обекти и при внедряване на най-модерните технически и технологични решения

Изработване на типови проекти за договор за строителство и договор за доставка, съобразени с принципите на договорните условия на международния съюз на инженерите-консултанти (ФИДИК), но адаптирани и хармонизирани с действащата в момента законова и нормативна база на р. България.

Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител на строителство и/или доставчик и за всеки вид СМР, включваща: инструкция за участие в търга, техническите изисквания, на които трябва да отговарят съответните видове работи, количествена сметка на работите, преработена в подходящ за съпоставяне на офертите вид и всякаква друга, необходима за провеждане на търга документация.

Изготвяне на списък с изпълнители за всеки конкурс, ползващи се с добро име в бранша, имащи необходимия опит и ресурс за изпълнение на задачата и с успешни реализации на подобни обекти.

Изготвяне на анализ на получените оферти и въз основа на него - представяне на доклад-становище с предложение за избор на изпълнител на строителство и/или доставчик.

Изготвяне и представяне за подпис на окончателен договор с изпълнител на строителство и/или доставчик на материали след провеждане на допълнителни преговори с кандидатите и въз основа на окончателния избор от страна на възложителя .

Координацията на дейността на всички участници в инвестиционния проект започва още по време на договарянето, а контролът ще се осъществява от супервайзора на обекта.

Провеждане на редовни седмични работни срещи за осъществяване на оперативната координация на дейностите на всички изпълнители, обсъждане на проблемите, набелязване на мерки и оказване на помощ за тяхното навременно разрешаване, а при възникване на строго специфични проблеми на обекта - и привличане за специализирани консултации на външни водещи специалисти в съответната област.

Осъществяване на постоянен контрол (супервизия) по време на целия процес на строителството до завършване и предаване на обекта. Той обхваща:

  • контрол за съответствие на изпълняваните на обекта работи с одобрената проектна документация
  • контрол за съответствие на влаганите на обекта материали с предвидените в одобрената проектна документация
  • осигуряване на необходимата документация, проследяваща изпълнението на строителството и доказваща съответствието му с одобрената проектна документация

Постоянен количествен контрол на извършваните на обекта работи, а едновременно с него и на контрол върху плащанията на изпълнителите и доставчиците

Сумите по всички одобрени и платени актове за извършените през месеца работи се отразяват в текущия бюджет, като неговият актуализиран вариант се представя за информация всеки месец.

Обратно