ОП Иновации и конкурентоспособност, Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

2020-09-18 10:00

информ табела
ОП Иновации и конкурентоспособност

Проектното предложение по процедура: BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, с кандидат ПРОЕКТ ПАРТНЕРС ЕООД и наименование: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 е Договориран.

Главната цел на проекта е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, а постигнатите резултати са: запазване на основната дейност на дружеството по изпълнение на консултантски услуги в проектирането и строителството, поетите текущи ангажименти към клиетнти и партньори, чрез привлечените специалисти от списъка на екипа от правоспособни физически лица от различните специалности, неразделна част от Удостоверение №РК-0560 от 05.01.2016г. от МРРБ-ДНСК за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.

Финансовият принос на ЕС е 4675,00 лв. от ощата стойност 5 500.00 лв. Националното съфинансиране е в размер на 825,00 лв. 

Консултантски услуги на обект: "Складово-логистичен център" на Хаглайтнер Хигиене България ЕООД

2017-12-19 16:20

Hagleitner
Hagleitner Bulgaria

Складово-логистичният център на "Хаглайтнер Хигиене България" ЕООД бе въведен в редовна експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация №1127 от 07.12.2017г. от Гл. архитект на Столична община. Проектът е на "Беязов и син" ООД - арх. Васил Беязов. Главен изпълнител на строежа - "Щрабаг" ЕАД. "Проект Партнерс" ЕООД извърши строителният надзор на строежа.

Консултантски услуги на обект: "Хвостохранилище Маджарово 1".

2015-11-30 15:55

Междуведомствена приемателна комисия, назначена със Заповед на Министъра на икономиката прие завършения строеж: "Изграждане на допълнителен канал и възстановяване на оградна дига към хвостохранилище "Маджарово 1" към "Маджарово" ЕАД по ПМС №140/1992г. Проект Партнерс ЕООД извърши консултантски услуги по проекта.

Инвеститорски контрол на ремонт в сграда на МОН

2014-08-01 22:40

Сграда на МОН
Сграда на МОН

Проект Партнерс извърши инвеститорски контрол на два проекта на ГД "Структурни фондове и международни образователни програми" и "Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование" в сграда на Министерство на образованието и науката на бул. Цариградско шосе № 125, бл.5.