Летищната контролна кула /ЛКК/ на ДП РВД достигна кота 50м.

2012-06-08 17:29

ЛКК на РВД на к.+50м.
НЛКК на к.+50м.

Летищната контролна кула /ЛКК/ на ДП РВД достигна кота 50м. с монтираната метална конструкция.

ДОС за "Външно евакуационно стълбище" на Информационно обслужване АД

2012-05-30 12:00

Reference
Reference IS

Проект Партнерс изготви Доклад за оценка на съответствие за строеж: "Външно евакуационно стълбище с 13 бр. площадки и 26бр. стълбищни рамена на сградата на Национален статистически институт и Информационно обслужване АД, СО р-н Оборище, гр. София.

РДНСК Южен централен район издаде Разрешение за ползване за строеж: "Укрепване на срутище на път III-197 "Борино-Девин".

2012-01-12 13:00

Срутище с. Грохотно
Срутище с. Грохотно

Областно пътно управление Смолян получи Разрешение за ползване № ДК-07-ЮЦР-434/28.12.2011г. от РДНСК Южен централен район. "Проект Партнерс" ООД изготви Доклада за оценка на съответствие и упражни строителния надзор и инвеститорския контрол на строежа.

Доландия България ЕООД получи Разрешение за ползване на строеж: "Завод за електродвигатели и падащи платформи"

2012-01-12 12:00

БКТП и Кабели Ср.Н.
БКТП и Кабели Ср.Н.

"Проект Партнерс" ООД изготви Доклад за оценка на съответствие и упражни Стоителен надзор на подобект: "Външно ел. захранване - БКТП и Кабели Ср. напрежение" с Възложител "Доландия България" ЕООД. Строежът получи Разрешение за ползване № ДК-07-ЮЗР-266/02.12.2011г. от РДНСК Югозападен район. www.dhollandia-see.com