57
Georgievi building

Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи

Строежът е разделен на два функционално свързани блока, Свободното надземно пространство е паркова зона, зелени площи и алеи. На кота ±0.00м са разположени кафе-сладкарница и офис, закусвалня, магазин за промишлени стоки, асансьор, товарни платформи, главно ел. табло. На кота +3.65м. – офиси, складове. На коти +7,10м, +10,00м. и +12,90м. - апартаменти и ателиета.

Местоположение: София, Студентски град
Lkk 0

Нова летищна контролна кула с прилежащата инфраструктура към нея

Сградата представлява композиция от едноетажно тяло - База и високо тяло - Кула. Ориентацията и видимостта от контролната зала в главата на кулата са основополагащи за моделирането на сградата. В главата на кулата са разположени четири нива: Първо ниво на к.+32.00м. - битов етаж; Второ ниво на к.+35.40м. - технически и битов етаж; Трето ниво на к.+38.80м. - технически етаж; Четвърто ниво на к.+45.10м. - оперативна зала на две нива.  

Местоположение: УПИ XXI, кв.2, м. "Летищен комплекс София", гр. София
Nova zagora 9

Обновена и модернизирана градска среда в гр. Нова Загора

Този проект се изпълни с финансовата подкрепа на Оперативна програма  Регионално развитие 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и включва: Обособена позиция 1: Реконструкция и рехабилитация на девет улици в гр. Нова Загора; Обособена позиция 2: Строително-монтажни работи на междублоково пространство в ж.к."Загоре" и "Централна пешеходна зона".

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Изпълнителя и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Възложител: Община Нова Загора
Местоположение: гр. Нова Загора