62
Majarovo

Допълнителен канал към хвостохранилище Маджарово

Проектът е "Изграждане на допълнителен канал и възстановяване на оградна дига на хвостохранилище "Маджарово 1" към "Маджарово" АД.

Местоположение: гр. Маджарово
Ecosys 3

Дървопреработващ цех и склад. Административна сграда.

Строежа включва три обособени зони - производствена част с битови помещения, открит навес и административна сграда. Застроената прлощ е 1915кв.м.

Местоположение: УПИ III-138005, с. Мало Конаре, общ. Пазарджик
Georgievi building

Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи

Строежът е разделен на два функционално свързани блока, Свободното надземно пространство е паркова зона, зелени площи и алеи. На кота ±0.00м са разположени кафе-сладкарница и офис, закусвалня, магазин за промишлени стоки, асансьор, товарни платформи, главно ел. табло. На кота +3.65м. – офиси, складове. На коти +7,10м, +10,00м. и +12,90м. - апартаменти и ателиета.

Местоположение: София, Студентски град