62
Lkk 0

Нова летищна контролна кула с прилежащата инфраструктура към нея

Сградата представлява композиция от едноетажно тяло - База и високо тяло - Кула. Ориентацията и видимостта от контролната зала в главата на кулата са основополагащи за моделирането на сградата. В главата на кулата са разположени четири нива: Първо ниво на к.+32.00м. - битов етаж; Второ ниво на к.+35.40м. - технически и битов етаж; Трето ниво на к.+38.80м. - технически етаж; Четвърто ниво на к.+45.10м. - оперативна зала на две нива.  

Местоположение: УПИ XXI, кв.2, м. "Летищен комплекс София", гр. София
Nova zagora 9

Обновена и модернизирана градска среда в гр. Нова Загора

Този проект се изпълни с финансовата подкрепа на Оперативна програма  Регионално развитие 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и включва: Обособена позиция 1: Реконструкция и рехабилитация на девет улици в гр. Нова Загора; Обособена позиция 2: Строително-монтажни работи на междублоково пространство в ж.к."Загоре" и "Централна пешеходна зона".

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Изпълнителя и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Възложител: Община Нова Загора
Местоположение: гр. Нова Загора
IPSE F1

Газоснабдяване на Логистичен склад (с офиси) - Фаза 1 в Индустриален Парк София Изток

Газоснабдяването на Логистичен склад (с офиси) - Фаза 1 с РЗП 43 000кв.м, включва следните подобекти: Етап1 и Етап2: Логистичен склад-Сграда1 и Логистичен склад-Сграда2, които включват: Промишлена газова инсталация, захранваща 2х2бр. горелки с природен газ, 2х2бр. отоплителни котли и 2х2бр. котелни помещения.

Местоположение: Софийска област, с. Гара Елин Пелин