19
Nova zagora 9

Обновена и модернизирана градска среда в гр. Нова Загора

Този проект се изпълни с финансовата подкрепа на Оперативна програма  Регионално развитие 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и включва: Обособена позиция 1: Реконструкция и рехабилитация на девет улици в гр. Нова Загора; Обособена позиция 2: Строително-монтажни работи на междублоково пространство в ж.к."Загоре" и "Централна пешеходна зона".

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Изпълнителя и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Възложител: Община Нова Загора
Местоположение: гр. Нова Загора
IPSE F1

Газоснабдяване на Логистичен склад (с офиси) - Фаза 1 в Индустриален Парк София Изток

Газоснабдяването на Логистичен склад (с офиси) - Фаза 1 с РЗП 43 000кв.м, включва следните подобекти: Етап1 и Етап2: Логистичен склад-Сграда1 и Логистичен склад-Сграда2, които включват: Промишлена газова инсталация, захранваща 2х2бр. горелки с природен газ, 2х2бр. отоплителни котли и 2х2бр. котелни помещения.

Местоположение: Софийска област, с. Гара Елин Пелин
Bridge kunino

Възстановяване, саниране, реконструкция и усилване на връхната конструкция на стоманен мост над р. Искър при с. Кунино

Стоманеният мост над р. Искър при с. Кунино е изграден в периода 1935-1938г. по идея на Инициативен комитет от с. Кунино и с финансовите средства и с личния труд на хората от селото. Стълбовете и устоите са направени от квадрова зидария. Връхната конструкция се състои от непрекъснати петотворни хоризонтални стоманени нитовани ферми с път долу и отвори осово по 22 метра. Пътната плоча е комбинирана от стомана и стоманобетон. Проектанти на строежа са инж. Иван Якимов и инж. Петър Велев.

Местоположение: с. Кунино, Община Роман