Предпроектни проучвания

прединвестиционни проучвания

Комплексни прединвестиционни проучвания в областта на градоустройството и техническата инфраструктура (Транспорт, ВиK, Електроснабдяване, Газоснабдяване, Топлоснабдяване, Телекомуникации ).

Повече ››

Инвеститорски контрол

Инвеститорски контрол

Избор на всички необходими за реализиране на обекта изпълнители, подизпълнители и доставчици и координиране/контролиране дейностите на всички участници в инвестиционния процес.

Повече ››

Консултантски услуги

Консултантски услуги

Обхватът на услугите, които извършваме, е съгласно част трета, глава девета от ЗУТ и включва етапа на проектиране и одобряване на инвестиционния проект и целия период на строителството.

Повече ››

Инвестиционно проектиране

Инвестиционно проектиране

Управление, координация и контрол по време на целия процес на проектирането, по всички части и на всички фази до одобряване на проектната документация и издаване на разрешение за строеж.

Повече ››